Yrkessjåførutdanning tunge kjøretøy


Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må i framtiden skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.


Utdanningskravet ble innført fra og med 10. september 2008 for persontransport med minibuss/buss og fra og med 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil/lastebil. Ordningen innføres over hele Europa som følge av nye EU-krav.

Kravet om yrkessjåførkompetanse gjelder alle som i sitt arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport hvor det er en form for vederlag i forbindelse med utførelsen av transporten, og når transporten foregår med kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkort klassene.

De som ønsker å utføre både gods- og persontransport må inneha kompetanse for både gods- og persontransport.

Begrepet ”mot vederlag” omfatter enhver form for vederlag utløst av person- eller godstransport. Om sjåføren har hatt til hensikt å oppnå en fortjeneste eller ikke, er ikke relevant for vurderingen. Han kan gjerne gå med underskudd. Hvilket betalingsmiddel som benyttes eller hvilken betalingsform vederlaget betales i er ikke avgjørende. Andre betalingsformer enn penger vil dermed også rammes, eksempelvis byttehandel. Det kan heller ikke ha betydning om sjåførene står i et ansettelsesforhold med lønnsmottak fra sin arbeidsgiver eller om vedkommende er selvstendig næringsdrivende, og med det får betalt sin godtgjørelse rett fra oppdragsgiver.

Man kan også se på hva som er grunnen til at transporten iverksettes. Det kan være at en vareeier engasjerer en transportør som tar betaling av vareeieren for transporten, men velger å benytte en sjåfør som ikke skal ha betaling, f.eks et pensjonert familiemedlem. Dette må regnes som transport mot vederlag, da vederlaget vareeier betaler, er det som gjør at transporten gjennomføres.

Du som allerede har tungbilførerkort før disse datoene vil ha yrkessjåførkompetanse på grunnlag av din førerrett. 

For å opprettholde din yrkessjåførkompetanse må du gjennomføre en etterutdanning på 35 timer hos et godkjent lærested.

Alle nye sjåfører etter nevnte datoer, må derimot ta grunnutdanning i tillegg til føreropplæringen for å få et slikt kompetansebevis. Se nærmere beskrivelse av omfang og innhold av grunnutdanningen på de andre sidene om yrkessjåførutdanningen.  Senere må også disse ta regelmessig etterutdanning hvert 5. år.

Hvem omfattes ikke av ordningen?
Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om kompetansebevis. Derfor blir det ingen endring for de som har minibuss som familiebil eller som skal trekke sin campingvogn med en lett lastebil.

De som frakter materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av et yrke kan i enkelte tilfeller være unntatt fra ordningen når kjøringen ikke er hovedaktiviteten.

Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjeneste er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis. Se yrkessjåførforskriftens § 1.

OLKT arrangerer jevnlig etterutdanning for yrkessjåfører flere steder i Trøndelag.

Vi har godkjente læresteder i Trondheim og Røros
Levert av  
mangadexmangadex